Calendar Creștin Ortodox 2 septembrie 2022. Un mare sfânt este sărbătorit vineri. Rugăciunea pe care trebuie să o spunem astăzi

O altă sărbătoare importantă urmează după schimbarea anului bisericesc la data de 1 septembrie, Sfântul Mucenic Mamant.

Sfântul Mucenic Mamant era sfântul prieten al fiarelor, toate se supueau și chiar îl hrăneau cu laptele lor, pe care acesta îl mulgea și făcea brânză pentru el și pentru cei săraci. Ce rugăciune îl laudă pe Sfântul Mucenic Mamant?

Cine a fost Sfântul Mamant?

Sfântul Mucenic Mamant s-a născut în Paflagonia (Asia Mica), din părinți creștini. Theodot și Rufina, părinții acestuia, pentru că nu au lepădat credința în Hristos, au fost întemnițati, astfel, Sfântul Mamant a fost un prunc ce a fost născut în închisoare. În momentul în care acesta a fost născut, a devenit orfan, tatăl lui murind înainte să se nască, iar mama lui după ce acesta s-a născut.

Cu toate acestea, un înger are grijă de Sfântul Mamant și îi apare unei femei pe nume Amina și îi poruncește să meargă în temniță și să îl salveze pe micul suflet lăsat fără părinți.

Numele acestuia are o însemnătate aparte, până la vârsta de 5 ani nu a rostit niciun cuvânt, iar primul cuvânt pe care l-a grăit a fost ,,mama”, iar pentru că îl repeta foarte des, Amina a decis să îl numească ,,Mamant”.

Un alt obstacol peste care Sfântul Mamant a trebuit să treacă a fost în timpul domniei lui Aurelian, când acesta viza toți creștinii, de toate vârstele. Cum vârsta nu a contat, Mamant a ajuns în fața lui Aurelian și i s-a cerut să renunțe la credința lui în Hristos. Mamant a refuzat, iar în urma acestei refuzări, împăratul a recurs la forță: bătăi cu biciul, ardere cu făclii, ca în final să fie aruncat în mare.

Un înger al Domnului l-a scos din mare și l-a dus pe un munte de lângă Cezareea. Aici fiarele sălbatice s-au îmblânzit datorită rugăciunilor acestuia. Descoperit de persecutori, este adus din nou la judecată și ucis.

Rugăciunea ce trebuie spusă pentru Sfântul Mamant

,, Troparul Sfântului Mucenic Mamant, glasul al 4-lea:

Mucenicul Tău, Doamne, Mamant, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Cântarea 1, glasul al 8-lea.

Irmosul:

Pe Faraon, cel ce se purta în căruţă, l-a cufundat toiagul lui Moise, cel ce a făcut minuni oarecând, în chipul Crucii lovind apa şi despărţind marea; iar cel ce fugea pedestru l-a mântuit pe Israel, cel ce cânta cântare lui Dumnezeu.

Stih: Sfinte Mucenice Mamant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având acum sălăşluirea ta în ceruri, ca unul ce te-ai arătat preaales mucenic şi fiind plin de strălucirea cea cu Trei Lumini, prealăudate, învredniceşte de Dumnezeiască Lumină pe cei ce cinstesc pe pământ, cinstita şi purtătoarea de lumină ziua săvârşirii tale. Cuvântul cel ce a ştiut mai înainte bunul neam şi tot cugetul tău, Sfinte Mamant, din scutece te-a umplut de înţelepciune şi te-a împodobit cu multe feluri de bunătăţi, mucenice, purtătorule de chinuri, prealăudate.

Stih: Sfinte Mucenice Mamant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Părinţii tăi, pentru credinţă suferind prigoană şi închisoare până la moarte, toate le-au răbdat pentru Dumnezeieştile porunci; şi te-au odrăslit pe tine, stricătorul mulţimii zeilor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Preamărite lucruri s-au grăit în neamurile neamurilor de spre tine, Ceea ce ai încăput în pântece pe Dumnezeu Cuvântul şi ai rămas Curată, Născătoare de Dumnezeu, Marie. Pentru aceea, toţi te cinstim pe tine, Ceea ce, după Dumnezeu, eşti Folositoare nouă.

Cântarea a 3-a.

Irmosul:

Doamne, Cel Ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc şi ai zidit Biserica, Tu pe mine mă întăreşte în dragoste; că Tu eşti Marginea doririlor şi întărirea credincioşilor, Unule, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte Mucenice Mamant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca pe o stea luminoasă a pus Hristos la înălţimea Bisericii pe pătimitorul său Sfântul Mamant, luminând toată lumea cu luminările străduirilor şi a minunilor sale.

Stih: Sfinte Mucenice Mamant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca pe o stea luminoasă a pus Hristos la înălţimea Bisericii pe pătimitorul său Sfântul Mamant, luminând toată lumea cu luminările străduirilor şi a minunilor sale.

Stih: Sfinte Mucenice Mamant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Suindu-te în muntele cunoştinţei celei adevărate şi luminându-ţi-se cugetul prin curăţia sufletului, mucenice, firea cea necuvântătoare spre laudă cuvântătoare, cu Dumnezeieşti porunci ai îndemnat-o.

Stih: Sfinte Mucenice Mamant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

N-au putut să se apropie de tine cei fără de lege, care căutau să te prindă; ci însuţi de bunăvoia ta, urmând Stăpânului, ai mers spre patimi, încă tânăr şi frumos şi împodobit la faţă fiind.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cel Ce a întins cerul ca pe un cort şi ţine toate marginile lumii, din fire Dumnezeu fiind, Preacurată, a fost cuprins în braţele tale trupeşti şi te-a arătat pe tine Întărire tuturor credincioşilor.

Cântarea a 4-a.

Irmosul:

Tu eşti Tăria mea, Doamne, Tu şi Puterea mea; Tu, Dumnezeul meu, Tu Bucuria mea; Tu, Cel Ce nu ai lăsat sânurile părinteşti şi ai cercetat sărăcia noastră. Pentru aceas ta, cu proorocul Avacum strig către Tine: Slavă puterii Tale, Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte Mucenice Mamant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

De bunăvoie ai alergat către mucenicie cu vitejie bărbătească, având ajutor pe Hristos, Cel Ce ţi-a întărit neputinţa cu putere Dumnezeiască şi te-a făcut mărturisitor al patimilor Lui şi părtaş luminii celei de sus.

Stih: Sfinte Mucenice Mamant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiara sălbatică, ce călătorea împreună cu tine, ca un ajutor de la Dumnezeu orânduit, se supunea ţie, celui ce, pentru Dumnezeiasca dragoste, ai supus patimile cele necuvântătoare şi te-ai arătat frumos, cu preaînţeleaptă socoteală, biruind dobitocia vrăjmaşului.

Stih: Sfinte Mucenice Mamant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Tu ai stat înaintea întrebărilor celor de judecată, glăsuind pe faţă Întruparea Cuvântului şi veştejind trufia necredinţei, pe toţi ai învăţat fără încetare să cânte: Slavă puterii Tale, Iubitorule de oameni.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Prin naşterea ta din zămislirea cea mai presus de fire, s-a dezlegat vina durerilor şi firea pământenilor s-a izbăvit de osânda blestemului, Născătoare de Dumnezeu, cu totul fără prihană. Prin tine s-au deschis cele de sus nouă celor de jos şi îngerii dănţuiesc împreună cu oamenii.

Cântarea a 5-a.

Irmosul:

Pentru ce m-ai lepădat de a faţa Ta, Cel Ce eşti Lumină Neapusă şi m-a acoperit întunericul cel străin pe mine, ticălosul? Te rog întoarce-mă şi la lumina poruncilor Tale îndreptează căile mele.

Stih: Sfinte Mucenice Mamant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Sfântul Mamant cel mărit, nicidecum nu se îngrijea de chinurile trupului, ci socotea ca o lepădare a grăsimii celei stricăcioase rănile, iar zdruncinările ca o dezbrăcare de hainele osândirii. Pentru aceea, a primit podoaba nestricăciunii.

Stih: Sfinte Mucenice Mamant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Împunse fiindu-ţi coastele, laudă de mulţumită cântai Ziditorului tău, preafericite; şi ai auzit glas din cer, întărindu-ţi mai mult cugetul către Dumnezeu şi uşurându-ţi greutatea ostenelilor.

Stih: Sfinte Mucenice Mamant, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind în temniţă, ţi s-a trimis prin chip de porumbel hrană cerească, pătimitorule, fericite, ca unuia ce prin multa chinuire ai trecut hotarele stricăciunii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Prin Dumnezeiasca Întrupare cea din tine, Fecioară, Pricină te-ai făcut împăcării noastre către Stăpânul tuturor, căci ai născut pe Cel Ce mai înainte de soare S-a născut din Tatăl, Care a unit firea omenească cu cea Dumnezeirea şi a înălţat-o la Scaunul Măririi.