Calendar ortodox 28 octombrie 2022: Un mare sfânt al românilor este sărbătorit vineri! Rugăciunea către acesta binecuvântează trupul și sufletul

Zi de sărbătoare în calendarul ortodox. Primul Mitropolit al Țării Românești, care a purtat de grijă tuturor credincioșilor români, este sărbătorit vineri, 28 octombrie 2022.

Potrivit calendar ortodox 28 octombrie 2022, Biserica face vineri pomenirea Sfântului Iachint de la Vicina, primul mitropolit al Țării Românești. Sf Iachint este îngropat lângă Biserica Metropolitană din Argeș și a fost canonizat de Sfântul Sinod în anul 2008.

Pomenirea Sfântului Iachint de la Vicina se face în fiecare an, la data de 28 octombrie, conform calendarului creștin-ortodox.

Rugăciunea Sf Iachint de la Vicina pe care este bine să o rostească vineri toți credincioșii, pentru binecuvântare!

Sărbătoare calendar ortodox 28 octombrie 2022

Sfântul Iachint de la Vicina, sărbătoare calendar ortodox 28 octombrie 2022. Sfântul Ierarh Iachint de Vicina a trăit în secolul al XIV-lea și a fost ultimul conducător al Mitropoliei de Vicina și primul mitropolit al Țării Românești.

Ca păstor și părinte sufletesc al tuturor românilor dintre Dunăre și Carpați, Sfântul Iachint a avut grijă să hirotonească preoți pentru toate satele, să zidească biserici în orașe și sate, să întemeieze noi așezări mănăstirești și să țină în strânsă legătură duhovnicească Biserica Țării Românești cu Patriarhia Constantinopolului, purtând totodată de grijă și pentru credincioșii ortodocși din părțile vecine, îndeosebi din Transilvania, cărora le trimitea preoți și călugări misionari.

Acest ierarh, ajutat de domnul țării, Vladislav I( Vlaicu Vodă, urmașul lui Nicolae Alexandru), a încurajat și susținut mult monahismul românesc. El l-a adus în țară pe Sfântul Nicodim de la Tismana, care venea din Muntele Athos, pentru a organiza câteva mânăstiri-lavre după modelul athonit.

Sf Iachint a trimis numeroși călugări „vlahi” la Mănăstirea Cutlumuș (Muntele Athos), unde au ajuns monahi vestiți. Iar în țară a organizat mai multe mănăstiri la Tismana, Curtea de Argeș, Câmpulung-Muscel, Cozia, Snagov, Târgoviște, Bolintinul din Deal și din Vale, Tânganu, Cotmeana și altele.

Sfantul Ierarh Iachint a trecut la cele veșnice în anul 1372 și este îngropat lângă Biserica Metropolitană din Argeș. Sfântul Sinod l-a canonizat în anul 2008, iar de atunci, Sfântul Iachint de la Vicina este prăznuit în calendarul ortodox la 28 octombrie, în fiecare an.

Calendar ortodox 28 octombrie 2022
Acatistul Sfântului Ierarh Iachint, Mitropolitul Țării Românești

Pe tine, vrednic păstor duhovnicesc, te ştim părinte plin de dragoste pentru turma ta, arhiereu cinstit şi iconom al Tainelor dumnezeieşti; pentru aceasta te rugăm să ne păzeşti pe noi de primejdii, de boli şi de necazuri, ca să cântăm ţie: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Iachint, mare arhipăstor al Ţării Româneşti!

Icosul 1:

De Hristos, Păstorul cel mare, ai fost dăruit Ţării Româneşti ca întâi mare păstor duhovnicesc, Sfinte Ierarhe Iachint, spre călăuzirea noastră şi spre întărire în dreapta credinţă, pe care am primit-o prin cuvântul Evangheliei, semănat în inimile strămoşilor noştri de Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat; pentru aceasta, după datorie, te cinstim zicând: Bucură-te, mărturisitor al dreptei credinţe! Bucură-te, iubitor de nevoinţe! Bucură-te, cel plin de râvnă sfântă pentru poruncile Domnului! Bucură-te, miel curat al lui Hristos şi păstor al poporului! Bucură-te, propovăduitorul Ortodoxiei prin faptă şi cuvânt! Bucură-te, arhiereu luminat de umbrirea Duhului Sfânt! Bucură-te, rugător neadormit pentru păstoriţii tăi! Bucură-te, izbăvitorul turmei tale de lupii răpitori şi răi! Bucură-te, pildă de răbdare smerită în necazuri, în boli şi-n întristări! Bucură-te, luminător cârmuitorilor credincioşi ai acestei ţări! Bucură-te, flacără nestinsă a rugăciunii şi a deplinei milostiviri! Bucură-te, întemeietor de multe sfinte biserici şi mânăstiri! Bucură-te, Sfinte Ierarhe Iachint, mare arhipăstor al Ţării Româneşti!

Condacul al 2-lea:

Văzând noi cu bucurie purtarea de grijă a Preamilostivului Dumnezeu către binecredinciosul popor român, cinstim pe Sfântul Ierarh Iachint, păstor dorit şi aşteptat, şi cu evlavie cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 2-lea:

În împărăteasca cetate a lui Constantin ai crescut cu vârsta şi cu înţelepciunea, dobândind bunele deprinderi creştine şi învăţând tainele cele mai alese ale credinţei în Hristos – adâncul cunoaşterii Scripturilor şi păzirea sfintelor canoane ale Bisericii – pentru care grăim către tine unele ca acestea: Bucură-te, cel ce din pruncie ai iubit frumuseţea curăţiei! Bucură-te, cel ce din tinerețe ești fiu al Ortodoxiei! Bucură-te, suflet luminos în trup nevoitor! Bucură-te, om îngeresc lui Hristos următor! Bucură-te, că psalmii lui David îi aveai pe buze mereu! Bucură-te, că ai lepădat trândăvia şi somnul cel greu! Bucură-te, cel neobosit în săvârşirea slujbelor sfinte! Bucură-te, cel ce prin privegheri ţi-ai curăţit a ta minte! Bucură-te, că de la povăţuitori buni şi de la dascăli iscusiţi ai învăţat! Bucură-te, că sporind în multe virtuţi, ai rămas întru smerenie neschimbat! Bucură-te, că la Dumnezeu cugetai zi şi noapte! Bucură-te, că iubirea ta către toţi se vădeşte din fapte! Bucură-te, Sfinte Ierarhe Iachint, mare arhipăstor al Ţării Româneşti!

Condacul al 3-lea:

Urmând viaţa monahicească, plină de evlavie şi de râvnă sfântă, te-ai făcut ales lucrător al rugăciunii lui Iisus; drept aceea, din fire cunoscând frumuseţea omului îndumnezeit, cântai lui Hristos, Celui ce în Muntele Taborului a arătat slava luminii dumnezeieşti: Aliluia!

Icosul al 3-lea:

Când Biserica lui Hristos era tulburată de înşelătoare învăţături omeneşti, te-ai arătat apărător al Ortodoxiei prin cuvânt, adeverind că harul dumnezeiesc pe cei credincioși, smeriți și rugători îi luminează și îndumnezeiește; pentru aceasta strigăm ţie: Bucură-te, următor Cuviosului Grigorie Sinaitul în nevoinţe! Bucură-te, cu Sfântul Grigorie Palama apărător al dreptei credinţe! Bucură-te, lucrător al rugăciunii neîncetate! Bucură-te, îndrumător al vieţuirii poporului din cetate! Bucură-te, candelă plină de untdelemnul faptelor bune! Bucură-te, slujitor luminat al lui Hristos în lume! Bucură-te, cel ce prin trezvie ai adus lumină minţii! Bucură-te, că prin cuvântul Evangheliei ai luminat păstoriţii! Bucură-te, smerit ucenic şi dascăl vestit! Bucură-te, părinte blând și păstor iscusit! Bucură-te, înţelept propovăduitor al credinţei lucrătoare! Bucură-te, sfinţit slujitor al Bisericii dreptmăritoare! Bucură-te, Sfinte Ierarhe Iachint, mare arhipăstor al Ţării Româneşti!

Condacul al 4-lea:

Trecând la Domnul păstorul Dobrogei, mitropolitul Chiril al Vicinei, din voia lui Dumnezeu ai fost rânduit urmaş în scaun şi trimis de fericitul Patriarh Ecumenic Isidor să păstorești în ţinut dunărean, luminat prin propovăduirea Sfântului Apostol Andrei şi prin pătimirea sfinţilor mucenici, iar credincioşii, cu dragoste şi cu cinste primindu-te, laudă de mulţumire aduceau lui Hristos, cântând: Aliluia!

Icosul al 4-lea:

Vrednic urmaş te-ai arătat sfinţilor ierarhi ai Dobrogei, asemănându-te lor prin viaţa îmbunătăţită, prin răbdarea încercărilor pentru credinţă şi prin iubirea faţă de cler şi credincioşi, pentru care, cu recunoştinţă, aducem ţie aceste laude: Bucură-te, cel deopotrivă cu Sfinţii Bretanion şi Teotim! Bucură-te, că împreună cu dânşii acum te cinstim! Bucură-te, făclie scoasă de sub obroc şi aşezată în sfeşnic! Bucură-te, că sfintele canoane ţi-au fost bun sfetnic! Bucură-te, că ai împodobit cinstitele locaşuri ale eparhiei tale! Bucură-te, că ai binecuvântat viaţa obştilor monahale! Bucură-te, că ai aşezat preoţi şi diaconi buni în biserici! Bucură-te, că ai apărat Biserica de cei nevrednici! Bucură-te, cel înţelepţit de Dumnezeu! Bucură-te, că ai mângâiat prin cuvânt pe poporul tău! Bucură-te, grabnic ajutător către cei săraci şi neputincioşi! Bucură-te, că i-ai învăţat pe toţi să fie spre milostenie sârguincioşi! Bucură-te, Sfinte Ierarhe Iachint, mare arhipăstor al Ţării Româneşti!